انجمن مدیران ساختمان

ساکنين آپارتماني که از نحوه  عملکرد مدير ساختمان رضايت نداشته و اعتراض دارند  ميتوانند از طريق فرم زير اعتراض خود را به گوش مدير ساختمان برسانند انجمن مديران ساختمان (طبق آيين نامه)وظيفه خود ميداند  اين اعتراض را به گوش مدير ساختمان برساند  و نتيجه را از طريق ايميل به اگاهي شما خواهد رسيد گفتني است که اعتراض بايد در حيطه  مسائل آپارتمان نشيني باشد  در غير اين صورت بلا اثر خواهد بود

نام
ایمیل شما
موضوع
نام مدیر
شماره مدیر
شرح