انجمن مدیران ساختمان

خدمات انجمن عبارت است از

1-  برگزاري  دوره هاي آموزشي براي مديران ساختمان  در راستاي  جلو گيري ، مقابله و گذر از بحران ها و حوادث غير مترقبه

2- برگزاري سمينار و همايش  با حضور مديران مديريت بحران و شوراي شهر در کلان شهر تهران

3- چاپ مجله و نشريه ويژه مديران ساختمان

4- ارتقاء فرهنگ آپارتمان نشيني و  فرهنگ همزيستي

5- حمايت از مديران ساختمان در مواقع بروز  مشکلات و حوادث

6- راهنمايي ، مشورت مداخله گري در حل و فصل مسائل في مابين در مديريت ساختمان و ساکنين